O škole
Škola Soutěže Zájmové kroužky Formuláře ke stažení Akce školy Školní jídelna
Kde nás najdete?
Organizace školního roku 
Fotogalerie 
kontakt kontakt kontakt kontakt školní rok školní rok školní rok školní rok foto foto foto foto
Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice, 370 04 tel. (ZŠ) 387 422 506, tel. (jídelna) 387 318 657, tel. (družina) 387 422 506 kl. 17, tel. (MŠ) 387 220 688 IČ 62537784, IZO 600057801
žáci	1040 	učitelé	60 	asistenti pedagoga	8 	speciální pedagog	1 	vychovatelé	11 	provozní pracovníci	29
Naše škola se snaží vychovat a vzdělávat žáky v sebevědomé a úspěšné osobnosti. Co nabízíme Od prvního ročníku nabízí naše škola žákům mnoho zájmových kroužků (výtvarný, cizí jazyky, vaření, ruční práce, keramika, drátování, sportovní, šachový), které odborně vedou naši učitelé a externí lektoři v prostorách školy. Žáci mohou navštěvovat pohybové a sportovní aktivity (atletika, fotbal, míčové hry). Škola je pro sport nadstandardně vybavena - 4 tělocvičny, venkovní atletický stadion s tartanovým oválem, hřiště na fotbal a volejbal. Naši žáci se umísťují na předních místech sportovních soutěží v okrese i kraji. Žáci v průběhu své školní docházky postupně projdou plaveckým, bruslařským a lyžařským výcvikem. Na druhém stupni pořádáme každoročně poznávací exkurze do Tábora, Terezína, Zlaté Koruny, Prahy a do zahraničí - Rakousko (Vídeň nebo Salzburk). Jednou za dva roky jezdí naši žáci 8. a 9. ročníku do Anglie (Londýn). Od šestého ročníku pravidelně zřizujeme matematickou třídu s výukou zaměřenou na matematiku a přírodovědné předměty. Absolventi této třídy jsou tradičně nadprůměrně úspěšní v přijímacím řízení i v průběhu studia na středních školách. Pro naše žáky dále pořádáme různé akce (besedy s policií o kyberšikaně a šikaně, o škodlivosti omamných látek, sebeobrana...) Žáci mají svou “Radu dětí”, setkávají se jedenkrát měsíčně, vymýšlejí aktivity a spolupracují s vedením školy. S rodiči se pravidelně setkáváme čtyřikrát do roka na třídních schůzkách, oblíbená je také “Zahradní slavnost pořádaná v květnu, kde se schází rodiče, žáci, učitelé i absolventi naší školy. Škola má 16 interaktivních tabulí, které naši pedagogové a žáci hojně využívají. Výuka počítačů funguje od 5. ročníku a je povinná pro všechny žáky. Historie školy Základní   škola   Nerudova   9   se   nachází   v   Českých   Budějovicích   v   lokalitě   Pražského   předměstí   na   pravém břehu Vltavy. Byla postavena v roce 1957 jako úplná škola s kapacitou 20 tříd. Od 1. 1. 1996 je škola právním subjektem. V   roce   2002   byla   škola   zasažena   povodněmi,   které   si   vyžádaly   rozsáhlé   opravy.   Školní   rok   2002/2003   začal   s jednoměsíčním   zpožděním   s   nově   rekonstruovanými   tělocvičnami,   šatnami,   pavilonem   školní   družiny   a   školní jídelnou. V současné době se škola skládá z těchto částí: základní škola školní družina školní jídelna Základní   škola   má   4   tělocvičny,   velký   sportovní   areál,   pavilon   školní   družiny,   rozsáhlý   pozemek   a   zázemí   pro sportovní a rekreační vyžití dětí. Ve školním roce 2017/2018 navštěvuje školu celkem 1040 žáků, počet tříd je 43, z toho 4 třídy s výukou zaměřenou na matematiku a přírodovědné předměty na druhém stupni. Vzdělávací program od 1. do 9. ročníku Školní vzdělávací program pro ZV, od 1. 9. 2007 Volitelné předměty (jsou nabízeny od 6. ročníku) Seminář z matematiky, seminář z chemie, domácnost, seminář z přírodopisu, sportovní výchova, konverzace v německém jazyce, seminář z českého jazyka, informatika, seminář ze společenskovědních předmětů. Inspekční zpráva - březen 2014 
Výuka se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty
Ostatní
třídy 43 oddělení ŠD 11
Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice