Environmentální výchova, vzdělání a osvěta  
Škola Soutěže Zájmové kroužky Formuláře ke stažení Akce školy Školní jídelna
Kde nás najdete?
Organizace školního roku 
Fotogalerie 
kontakt kontakt kontakt kontakt školní rok školní rok školní rok školní rok foto foto foto foto
Základní škola a Mateřská škola, Nerudova 9, České Budějovice, 370 04 tel. (ZŠ) 387 422 506, tel. (jídelna) 387 318 657, tel. (družina) 387 422 506 kl. 17, tel. (MŠ) 387 220 688 IČ 62537784, IZO 600057801
Exkurze kompostárna Jarošovice Žáci 6. ročníků se během října zúčastnili vzdělávací exkurze do kompostárny v Jarošovicích u Týna nad Vltavou. Děti viděli, jak se zpracovává bioodpad a gastroodpad, který se využívá v bioplynové elektrárně. Exkurze byla žákům placena z prostředků Jihočeského kraje, odborem životního prostředí, zemědělství a lesnictví. Den čisté mobility Žáci 7.B se 19.9.2019 účastnili Dnu čisté mobility na náplavce v Českých Budějovicích. Děti si vyzkoušely jízdu na různých elektrovozítkách, nasadily si na oči brýle simulující stav požití narkotik. Dále si vyzkoušely poskytnout první pomoc, řešily dopravní situace na obrázcích, atd. Akce se dětem líbila a odnášely si i drobné ceny. Seminář: „Úloha rostlin v koloběhu vody a využití sluneční energie v krajině“ Naše škola je pilotní školou pro projekt PF JU. 18.6.2019 se někteří žáci 9. ročníků zúčastnili semináře pořádaném RNDr. R. Ryplovou, Ph.D. z katedry biologie PF JU. Žáci si vyslechli krátkou přednášku na téma: Úloha rostlin v koloběhu vody a využití sluneční energie v krajině. A po té si prakticky získané vědomosti vyzkoušeli na školní zahradě. Projekt Tajemný les Cílem projektu je vytvořit kladný vztah dětí k biotopu les a tím v nich vyvolat pocit potřeby jej chránit jako celek a zachovat jej i pro další generace. Ekoaktivita 6.B Žáci 6.B, pod vedením třídní učitelky, vytvořili na chodbě školy malou ekoaktivitu, upozorňující na objemový rozdíl plastového odpadu – PET lahve a krabičky od pitíček. Děti zjistily, že po sešlápnutí PET lahev zmenší svůj objem asi o 2/3.U krabiček od pitíček je objemový rozdíl ještě výraznější. Děti svou aktivitou navázaly na návštěvu v třídícím a separačním středisku Růžov u Borovan. Ekokonference 26. 11. 2016 Jako každý rok, i letos se žákyně naší školy zúčastnily již 6. Ekologické konference, požádané Klubem ekologické výchovy ve spolupráci s KÚ Jihočeského kraje, věnované 100. výročí vzniku Československa. Dívky Daina Ziffreinová a Tereza Anna Matoušková z 8.A  školu reprezentovaly s prací „Prezidenti od roku 1918 do dnes”. Exkurze Růžov – Borovany Ve dnech 22. 10. – 25. 10. 2018 se žáci 6. ročníků zúčastnili exkurze v skladovacím a třídícím středisku Růžov – Borovany. Žáci byli seznámeni s technikou třídění a problematikou zpracování odpadů. Exkurze byla financována Jihočeským krajem. Životní prostředí od A do Z Ve dnech 22. 5. – 25. 5. 2018 proběhla na školní zahradě hlavní část projektu. Děti celé školy pracovaly na 12 stanovištích, která obsahovala úkoly na téma životní prostředí, např. pozorovaly pod mikroskopy mikroorganismy žijící ve vodě, třídily odpad, umisťovaly do města zvířátka, která tu žijí, skládaly puzzle s vývojovými stádii hmyzu, zamýšlely se nad vlivem člověka při přeměně krajiny, určovaly polohu NP ČR, atd. Jedním z tvořivých úkolů byl „Ekoart“, při kterém žáci tvořili výrobky z PET lahví, kterými ozdobili školní zahradu. Součástí projektu bylo i osazení truhlíků sazenicemi, o které se děti starají a během příštích dnů je přesadí na „ bylinkovo-květinovou zídku“ na školním pozemku a budou se o ně dále starat. Akce u dětí sklidila velký ohlas, který vyjádřily potleskem, po absolvování projektu. Ekologická konference Již po páté se 1. 11. 2017 zúčastnily žákyně naší školy ekologické konference pořádané jednou ročně KEV JK. Dívky přispěly na konferenci svými prezentacemi na společné téma " Udržitelný turismus". Jmenovitě: Johana Ambrožová 9.A s prezentací  "Netolička", Diana Ziffreinová 7.A s prezentací "Tvrz Cukštejn" a Tereza Anna Matoušková s prezentací " Třeboň".  Dívkám děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Projekt VODA Moto: Voda - zaslouží si naší pozornost. Ve dnech 19.6.- 23.6.2017 na škole proběhl projekt VODA, při kterém žáci 1. - 8. ročníků, pod vedením žáků 9. ročníků a členů ekotýmu z řad pedagogů, plnili různé úkoly. Tyto úkoly spojovalo jedno téma - VODA. U žáků všech ročníků měl projekt velký úspěch. Bádání je fajn Jako již v předešlých letech i letos se žáci naší školy účastnili prezentační soutěže pořádané klubem ekologické výchovy. Tématem letošního roku byl " Udržitelný turismus badatelsky". Žákyně 6.A Tereza Anna Matoušková a Diana Ziffreinová předvedly vynikající výkony. Diana Ziffreinová obsadila s prezentací " Tvrz Cukenštejn" krásné 2. místo (v kategorii ZŠ). Blahopřejeme a oběma dívkám děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Ekosystémy Na téma ekosystémy udělali děti ze tříd 2.A, 3.B a 4.A pod vedením třídních učitelek krásnou nástěnku. Město snů Naše škola se v průběhu března až května zapojila do projektu „Město snů“, který byl podporován městem České Budějovice a FCC Česká republika, s.r.o.. Jednalo se o projekt ekologické výchovy a osvěty v odpadovém hospodářství. Naše škola byla velice úspěšná, podívejte se na výsledkovou listinu. Práce dětí si můžete prohlédnout na výstavě, která bude probíhat od 20. červana do 20. července 2016.  „Bádání je fajn“ 5.5.2016   se   Petra   Kubešová      ze   7.A   a   Johana Ambrožová   ze   7.A     zúčastnily    prezentační        soutěže    „Bádání    je    fajn“    pořádané Klubem    ekologické    výchovy    v    Českých    Budějovicích.    Ačkoliv dívky   neobsadily   přední   příčky,   předvedly   vynikající   výkony   při reprezentaci naší školy. Děkujeme. 3. ekologická konference žáků 27.   11.   2015   se   na   krajském   úřadě   Jihočeského   kraje   konala 3. ekologická   konference   žáků   základních   a   středních   škol.   Naší školu   vzorně   reprezentovaly   žákyně      8.A      Hana   Gurčíková      s prací   „Kamenný   Újezd“      a   Berenika   Rejdová   s   prací   „   Zeleň   v okolí naší školy. Oběma děvč atům za perfektní výkon děkujeme. Naše   škola   se   zapojila   v   rámci   EVVO   do   projektu   Recyklohraní.   V    tomto    projektu    bude    na    naší    škole    sběrna    starých    baterií, náplní   do   tiskáren   a   nefunkční   drobné   elektrospotřebiče   (hračky na baterie, holící strojky, tablety atd.). Více informací zd e : Přehled sběrových aktivit + termíny odevzdání sběru Víčka pro Adélku žáci naší školy sesbírali 420 kg PET víček a rozhodli se je darovat na dobrou věc. Přispějí Adélce Jiranové na léčbu DMO. Všem sběračům děkujeme. Parky a zahrady nás baví 13.5.2015 se žáci naší školy zúčastnili prezentační soutěže Jihočeského kraje „Parky a zahrady nás baví“, pořádané Jihočeskou skupinou Klubu ekologické výchovy v Českých Budějovicích. Berenika Rejdová, Ondřej Votýpka a Jan Lapčík vzorně reprezentovali naší školu svými pracemi. Hana Gurčíková obsadila úžasné 2. místo (v kategorii ZŠ) s prací „Kamenný Újezd“. Blahopřejeme. Felix a Maira, chytré hlavičky Zemi rozumí. Pomocí této výstavy se žáci hravou formou seznámili s velmi aktuálním tématem dnešní doby, problematikou skleníkového efektu a globálního oteplování, s jeho důsledky a změnami klimatu. Putovní interaktivní zážitková výstava byla škole zapůjčena zdarma na měsíc leden 2015 od Energy Centre v Českých Budějovicích. Vznikla na základní škole v hornorakouském Grúnbachu. Oblékáme hada EDU Naše škola se zapojila do mezinárodního projektu, jehož cílem je zmapovat způsob dopravy žáků do školy. Ve dnech od 22. 9. 2014 do 3. 10. 2014 žáci 2.  až 6. ročníků zapisovali způsob dopravy do školy.
Závěrečná zpráva EVVO          Plán EVVO 2018/2019  Školní program EVVO  Přehled sběrových aktivit Výuka se zaměřením na matematiku a přírodovědné předměty www.recyklohraní.cz plakát 6.D
Ostatní výsledková listina výstava
Základní škola, Nerudova 9, České Budějovice